ΘΕΜΑ : «Θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας με τους Σχολικούς Συμβούλους»

 

 

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εκπαιδευτικών θεσμών και κυρίως των σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο του κοινού σκοπού της προαγωγής του εκπαιδευτικού και μορφωτικού έργου, απαιτείται η άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία παραγόντων (Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ., εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς).

 

Περισσότερα...

 

Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ. 74275/Δ2/10-07-2007

 

Σε συνέχεια της αρ. 35758/Δ2/29-3-2007 εγκυκλίου μας και μετά την έκδοση από το ΥΠΕΣΣΔΑ της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 διευκρινιστικής εγκυκλίου για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (= Υ.Κ., Ν. 3528/2007/ΦΕΚ26Α/9-2-2007), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Περισσότερα...

 

 

1.    alfavita.gr: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΕΠΘ. 

 

2.    Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Φ.353.1/324/105657/Δ1

(Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002)

 

«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των συλλόγων των διδασκόντων».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.) - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.)

 

Άρθρο 36 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς.

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί:

Περισσότερα...